ویدیو ها - گالری ویدئو


دکتر امیر علیرضا رسولی قهرودی

پیام دبیرعلمی سمپوزیوم

Mr. Michel Ohana

سخنرانی Michel Ohana مدیر کارخانه یوروتکنیکا در اولین سمپوزیوم یوروتکنیکا

Dr.Jean-Francois Michel

سخنرانی جناب آقای دکتر Jean-Francois Michel در اولین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنت یوروتکنیکا

دکتر ابوالحسن مسگرزاده

سخنرانی جناب آقای دکتر ابوالحسن مسگرزاده در اولین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنت یوروتکنیکا

دکتر محمود هاشمی

سخنرانی جناب آقای دکتر محمود هاشمی در اولین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنت یوروتکنیکا

دکتر آرش خجسته

سخنرانی جناب آقای دکتر آرش خجسته در اولین سمپوزیوم بین المللی ایمپلنت یوروتکنیکا

دکتر مسعود اجلالی

سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود اجلالی در اولین سمپوزیوم بین المللی یوروتکنیکا

sophie bibollet

سخنرانی خانم sophie bibollet مدیر فروش کارخانه یوروتکنیکا در اولین سمپوزیوم یوروتکنیکا

معرفی

شس

یوروتکنیکا-7

یوروتکنیکا-6

یوروتکنیکا-5

یوروتکنیکا-4

یوروتکنیکا-3

یوروتکنیکا-2

یوروتکنیکا